Hospodaření SPP

čl. 21 – Kapitálový fond
Kapitálový fond se vytváří:

1.Z poskytnutých sponzorských příspěvků od právnických nebo fyzických osob.
2.Z členských příspěvků stanovených Valnou hromadou.
3.Z propagační činnosti, konané na základě platných smluv.
Fond se používá:

1.Na financování akcí orgánů SPP.
2.Na činnost místních organizací SPP.
3.Na provoz kanceláří SPP.
4.Na telekomunikační poplatky a internet, využívané pro činnost SPP.
5.Na náhrady cestovného členům SPP při účasti na akcích SPP nebo při jejich zajišťování.
6.Na výdaje spojené s administrativou SPP.
7.Na reprezentační fondy orgánů SPP.
Další způsob tvorby a použití kapitálového fondu může stanovit předsednictvo SPP a Pivní sněm.