Organizační struktura

čl. 13
Organizační struktura SPP:

1.Valná hromada.
2.Předsednictvo.
3.Pivní sněm.
4.Regionální a místní organizace – místní organizace je tvořena nejméně třemi členy.
5.Jednotlivý člen.
Místní organizace zastupuje volený regionální orgán.

Orgány SPP:

1.Valná hromada.
2.Předsednictvo.
3.Pivní sněm.
4.Kontrolní a revizní komise.
čl. 14 – Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem SPP. Je shromážděním předsednictva SPP a delegátů regionálních organizací SPP.

Počet delegátů z regionálních organizací se stanovuje poměrně na základě počtu členů SPP v regionu k celkovému počtu členů SPP takto:

■Do 3% členů SPP = 1 delegát.
■Nad 3% do 10% členů SPP = 2 delegáti.
■Nad 10% do 25% členů SPP = 4 delegáti.
■Nad 25% do 45% členů SPP = 7 delegátů.
■Nad 45% členů SPP = 10 delegátů.
Do působnosti valné hromady patří:

1.Přijímat a měnit stanovy.
2.Volit a odvolávat členy předsednictva, Pivního sněmu a Kontrolní a revizní komise.
3.Rozhodovat o zániku SPP.
4.Schvalovat rozpočet a hospodaření SPP.
5.Schvalovat plán práce SPP na daný rok.
6.Projednávat zprávu o činnosti SPP.
7.Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí předsednictva a Kontrolní a revizní komise.
čl. 15
Jednání Valné hromady svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.

Vlastní jednání a způsob práce Valné hromady upravuje blíže jednací řád Valné hromady.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Valné hromady. Usnesení valné hromady je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných.

Při hlasování má každý člen Valné hromady jeden hlas. O způsobu hlasování rozhoduje Valná hromada.

Z každé Valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

1.Datum a místo konání valné hromady.
2.Přijatá usnesení.
3.Výsledky hlasování.
4.Podpis zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků Valné hromady.

čl. 16 – Předsednictvo
Předsednictvo je statutární orgán SPP, jemuž přísluší:

1.Zastupovat SPP navenek.
2.Svolávat Valnou hromadu SPP.
3.Zabezpečovat spolupráci s místními organizacemi SPP.
4.Realizovat plán práce SPP.
5.Řídit činnost delegátů orgánů SPP.
6.Hospodařit s majetkem SPP podle schváleného rozpočtu.
7.Zabývat se stížnostmi a podněty členů SPP.
8.Spolupracovat se všemi subjekty podobného zaměření.
Předsednictvo plní usnesení Valné hromady a odpovídá jí za svou činnost. Za předsednictvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí předsednictvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů předsednictva.

Předsednictvo má pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na dobu pěti let.

Předsednictvo volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tři členy předsednictva. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Předsednictvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu Kontrolní a revizní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě zjištěných nedostatků.

Pro platnost usnesení předsednictva se vyžaduje jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné.

Schůzi předsednictva svolává a řídí předseda nebo místopředseda předsednictva. Z každé schůze předsednictva se pořizuje zápis.

čl. 17 – Pivní sněm
Pivní sněm je shromážděním členů zvolených Valnou hromadou SPP na období pěti let.

Pivní sněm má patnáct členů. Členové Pivního sněmu jsou voleni z delegátů Valné hromady.

Pivní sněm volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

V období mezi Valnými hromadami vykonává Pivní sněm její pravomoci. Opatření, která jsou výkonem těchto pravomocí, musí předseda Pivního sněmu předložit k dodatečnému schválení na nejbližší Valné hromadě.

Pivní sněm svolává předseda nebo místopředseda Pivního sněmu podle potřeby, nejméně dvakrát za rok nebo na podnět předsednictva SPP. Pivní sněm řídí jeho předseda nebo místopředseda či jiná pověřená osoba z členů Pivního sněmu.

Pro platnost usnesení Pivního sněmu se vyžaduje jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné.

Z každé schůze Pivního sněmu se pořizuje zápis.

čl. 18 – Kontrolní a revizní komise
Kontrolní a revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost SPP a projednávat stížnosti jeho členů. Je nezávislá na ostatních orgánech SPP.

Kontrolní a revizní komise má tři členy volené Valnou hromadou na období pěti let. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Kontrolní a revizní komise se vyjadřuje k hospodaření SPP, upozorňuje na jeho nedostatky předsednictvo a vyžaduje zjednání nápravy.

Kontrolní a revizní komise je oprávněna vyžadovat od předsednictva SPP jakékoliv informace o hospodaření SPP. Předsednictvo SPP je povinno oznámit Kontrolní a revizní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření SPP.

Kontrolní a revizní komise řeší spory mezi členy a orgány SPP.

Kontrolní a revizní komise se schází podle potřeby, nejméně dvakrát za rok.

Kontrolní a revizní komisi svolává a řídí předseda nebo místopředseda.

Pro platnost usnesení Kontrolní a revizní komise se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů Kontrolní a revizní komise a souhlas nadpoloviční většiny členů Kontrolní a revizní komise.

Z každé schůze Kontrolní a revizní komise se pořizuje zápis.

čl. 19 – Regionální a místní organizace
Regionální organizace SPP je tvořena hranicí kraje, (rovná se krajské organizaci SPP) a zastupuje místní organizace regionu.

Regionální organizace SPP nemá právní subjektivitu.

Regionální organizace je organizační jednotkou SPP, která je odpovědná Valné hromadě a plní její usnesení.

Místní organizace volí orgány regionální organizace a to na období pěti let. V jejich čele stojí předseda a místopředseda. Předseda se stává delegátem Valné hromady.

Regionální organizace předkládají Valné hromadě SPP výroční zprávy o činnosti své i o činnosti místních organizací SPP. Přihlášky nových členů postupuje místní organizace předsednictvu SPP.

Finanční požadavky k zajištění činnosti místních organizací nárokuje zástupce místní organizace u předsednictva SPP.

Finanční příspěvky, které si regionální organizace zajistí pro svou činnost zúčtované prostřednictvím předsednictva SPP, budou použity výhradně pro potřeby regionální organizace v souladu s účelem na který byly prostředky poskytnuty.

↑ nahoru ↑

čl. 20 – Společná ustanovení pro volené orgány SPP
Do orgánů SPP mohou být voleni jen členové SPP , kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům.

Členové orgánů SPP mohou být voleni opětovně.

Volby do všech volených orgánů jsou tajné. Orgány SPP mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti.

Členové orgánů SPP jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí SPP škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanoveném zákonem.

Nároky SPP z odpovědnosti členů orgánů SPP za škodu uplatňuje předsednictvo.

Vůči členům předsednictva uplatňuje nároky SPP Kontrolní a revizní komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky mohou být uplatněny jen s předchozím souhlasem Valné hromady. Valná hromada může schválit i smír v této věci.

Funkce člena předsednictva nebo člena Pivního sněmu a člena Kontrolní a revizní komise jsou vzájemně neslučitelné.

Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před ukončením funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil.

Člen orgánů SPP, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu jehož je členem. Jeho funkce končí dnem prokazatelného oznámení. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl.