Vznik a zánik členství

čl. 5 – Vznik členství
Členství v SPP vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami.

1.Členem SPP se může stát občan starší osmnácti let.
2.Členství vzniká doručením písemné či elektronické přihlášky do sídla SPP. K přihlášce musí být přiložena fotografie pasového formátu a podpisem ztvrzený souhlas se stanovami SPP a to v písemné, či elektronické podobě. Podmínkou členství je zaplacení vstupního poplatku na účet SPP. O výši vstupního poplatku rozhoduje Valná hromada SPP.
3.SPP vrátí vstupní poplatek občanovi, kterého nepřijalo za člena SPP, do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí.
čl. 6 – Zánik členství
Členství v SPP zaniká:

1.Dohodou.
2.Úmrtím člena.
3.Vyloučením.
4.Zánikem SPP.
čl. 7 – Dohoda
Dohodu o skončení členství uzavírají SPP a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení písemné dohody o skončení členství vydá SPP členovi.

čl. 8 – Úmrtí člena
Zemře-li člen, zaniká členství dnem jeho úmrtí.

čl. 9 – Vyloučení
Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena jestliže:

1.Závažným způsobem porušuje své členské povinnosti vyplývající ze stanov.
2.Byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti SPP, jeho majetku nebo proti členům SPP.
O vyloučení člena rozhoduje místní organizace a tuto skutečnost dá na vědomí předsednictvu SPP. O vyloučení jednotlivého člena, který není organizován v místní organizaci, rozhoduje předsednictvo SPP, zjistí-li důvod pro vyloučení.

čl. 10 – Zánik SPP
Členství zaniká po zrušení SPP a ukončení jeho likvidace.

čl. 11 – Členská práva a povinnosti
Člen SPP má právo zejména:

1.Aktivně se účastnit na činnosti SPP a požívat výhod, které SPP členům poskytuje.
2.Účastnit se na jednání a rozhodování Valné hromady prostřednictvím zvolených delegátů regionálních orgánů SPP.
3.Volit a být volen do orgánů SPP, má-li plnou způsobilost k právním úkonům.
4.Předkládat k projednání návrhy a připomínky a vyžadovat odpověď od předsednictva SPP.
Člen SPP je povinen zejména:

1.Dodržovat stanovy SPP a plnit usnesení orgánů SPP.
2.Vystupovat na veřejnosti jménem SPP tak, aby naplňoval programové cíle SPP.
3.Oznamovat předsednictvu SPP včas změny týkající se člena, které jsou podstatné pro vedení členské evidence.
čl. 12 – Členská evidence
SPP vede evidenci všech svých členů. Do členské evidence se zapisuje jméno a příjmení, adresa bydliště, rok narození, telefonní nebo e-mailové spojení. Předseda nebo místopředseda SPP umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. Člen SPP má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství.

Při nakládání s osobními údaji členů je vedení SPP povinno se řídit ustanoveními platných zákonů o ochraně osobních údajů.