Závěrečná ustanovení

čl. 22 – Likvidace SPP
SPP lze zrušit:

1.Usnesením Valné hromady SPP.
2.Rozhodnutím soudu.
SPP zaniká zrušením registrace u Ministerstva vnitra ČR. O rozhodnutí Valné hromady SPP o zrušení musí být pořízen zápis.

čl. 23
Průběh zrušení a likvidace SPP upravuje platný právní řád ČR.

čl. 24
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platným právním řádem ČR.

Tyto stanovy byly přijaty dne 27. února 2007 a nabývají účinnosti dnem zaregistrování u MV ČR.