Zápis z volební Valné hromady 2022

Zápis ze shromáždění delegátů Sdružení přátel piva, se sídlem:

Podskalská 365/10, Praha 2, 120 00

Datum a hodina konání:   12. června 2022, 17.00 hodin – Klášterní pivovar Strahov

Přítomni:                           viz. příloha č.1 – prezenční listina

Počet příloh:                      2

Průběh jednání:

 1.  

Prezenci provedl pan Tomáš Erlich. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 33 delegátů SPP vč.plných mocí, což znamená, že shromáždění delegátů není usnášeníschopné. Pokračování tak proběhlo až po 30i minutách po plánovaném začátku v rámci Náhradního shromáždění delegátů.

 1. Zahájení.

Zahájení a přivítání všech účastníků provedl pan Tomáš Erlich, který byl pověřen vedením schůze. Sdělil přítomným, že dle prezenční listiny je shromáždění delegátů (v rámci náhradního shromáždění delegátů) usnášeníschopné a omluvil z jednání všechny nepřítomné, kteří se nemohli z vážných důvodů jednání zúčastnit a svoji omluvu zaslali či sdělili předsedovi SPP.

Počet delegátů přítomných v sále vč. plných mocí se rovná = 33.

Tomáše Erlich byl pověřen zápisem z Valné hromady,

Proběhlo hlasování č.1 s tímto výsledkem:

pro:             33  členů
proti:           0  členů
zdržel se:    0  členů

Tomáš Erlich se stal zapisovatelem schůze VH.

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

Ověřovateli byli navrženi Ferda Šrámek a Jaroslav Kováčik.

Proběhlo hlasování č.2  s tímto výsledkem:

pro:           33   členů
proti:         0    členů
zdržel se:  0    členů

Ferdinand Šrámek a Jaroslav Kováčik se stali ověřovateli zápisu VH.

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 1. Program Valné hromady.

Pan Tomáš Erlich přečetl program shromáždění delegátů:

 1. Volby členů Kontrolní a revizní komise SPP
 2. Volby členů Pivního sněmu
 3. Volba předsedy SPP
 4. Volba místopředsedy SPP
 5. Změna pravidel členských poplatků
 6. Diskuse

O navrženém programu shromáždění delegátů a o navržených osobách bylo provedeno veřejné hlasování č. 3 s tímto výsledkem:

pro:           33  členů
proti:          0  členů
zdržel se:   0  členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

      Na skrutátory navrhl Dalibor Mlejnský a Jan Navrátil.

hlasování č. 4 s tímto výsledkem:

pro:           33  členů
proti:          0  členů
zdržel se:   0  členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 1. Volby do Kontrolní a revizní komise:

Pan Tomáš Erlich zahájil tajné hlasování č.1 do KaRK SPP pro volební období 2022-2027.

      O místo v jedenáctičlenném Pivním sněmu projevilo zájem 7 kandidátů:

       Vybráno 33 lístků, z toho 33 platných.

        Marta Červenková … 8 hlasů

       Tomáš Botka … 31 hlasů

       Karel Líbal … 4 hlasů

       Zdeněk Schenk … 30  hlasů

       Vladimír Čurda … 0 hlasů

       David Šmejkal .. 21 hlasů

       Zdeněk Trávníček … 2 hlasů

      Nová kontrolní a revizní komise bude ve složení Tomáš Botka – Zdeněk Schenk – David Šmejkal

 1. Volby do Pivního sněmu SPP:

Pan Tomáš Erlich zahájil tajné hlasování č.2 do Pivního sněmu SPP pro volební období 2022-2027.

Vybráno 33 listků, z toho 33 platných.

       O místo v jedenáctičlenném Pivním sněmu projevilo zájem 16 kandidátů:

Tomáš Erlich

Ondřej Drešer

Jindra Dumek

Zbyněk Holan

Miroslav Housar

Jaroslav Hovorka

Karle Líbal

Zdeňka Lukášková

Tomáš Maier

Lucie Markupová

Alois Neuman

Olgert Rumler

Stanislav Štěpánek

Marcela Titzlová

Michal Vindeman

Petr Stehlík

——————————————————————–

 Tajné  hlasování č.2 proběhlo s tímto výsledkem:¨

Tomáš Erlich 32 hlasů

Ondřej Drešer 24 hlasů

Jindra Dumek 26 hlasů

Zbyněk Holan 11 hlasů

Miroslav Housar 29 hlasů

Jaroslav Hovorka 4 hlasů

Karle Líbal 20 hlasů

Zdeňka Lukášková 31 hlasů

Tomáš Maier 30 hlasů

Lucie Markupová 8 hlasů

Alois Neuman 31 hlasů

Olgert Rumler 8 hlasů

Stanislav Štěpánek 27 hlasů

Marcela Titzlová 27 hlasů

Michal Vindeman 13 hlasů

Petr Stehlík 23 hlasů

Pivní sněm pro období 2022 – 2027 byl zvolen ve složení:

Tomáš Erlich – Ondřej Drešer – Jindřich Dumek – Miroslav Housar – Karel Líbal – Zdeňka Lukášková – ZTomáš Maier – Alois Neuman – Stanislav Štěpánek – Marcela Titzlová – Petr Stehlík

 1. Volba předsedy(předsedkyně)

O místo se ucházeli: Pan Petr Stehlík a pan Tomáš Erlich

Po sečtení hlasů oznámili skrutátoři Dalibor Mlejnský a Jan Navrátil následující součet hlasů:

Vybráno 11 listků, z toho 11 platných.

Tomáš Erlich – 9

Petr Stehlík – 2

Předsedou SPP se stal Tomáš Erlich.

 1. Volby místopředsedy/místopředsedkyně SPP

O místo místopředsedy/místopředsedkyně se ucházeli:  Alois Neuma – Marcela Titzlová – Miroslav Housar

Následovala tajná volba č.4 – na pozici místopředsedy SPP.

Po sečtení hlasů oznámili skrutátoři Dalibor Mlejnský a Jan Navrátil následující součet hlasů:

Vybráno 11 lístků, z toho 11 platných. S následujícím výsledkem:

Alois Neuman – 3 hlasy

Marcela Titzlová – 2 hlasy

Miroslav Housar – 6 hlasů

 1. Změna příspěvků SPP:

Od 12.6.2022 dochází k následující úpravě členských příspěvků:

 • Povinné členské poplatku na rok jsou ve výši 300 Kč
 • Vstupní členský příspěvek se zvyšuje z 300 Kč na 500 kč
 • V souvislosti s tím neplatící členové nemají právo volit do ankety SPP a nemají nárok na akce SPP ( pouze po doplacení dlužné částky za období od 12.6.2022 ).

Proběhlo hlasování č. 5 s tímto výsledkem:

pro:           33  členů
proti:           0  členů
zdržel se:    0  členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 1. Diskuze

       Na základě diskuze byli schváleny následující návrhy:

 • Příprava na změnu stanov ( s předpokladem termínu únor/2023 )
 • Aktualizace webu SPP resp. Tvorba nového webu SPP – zodpovědná osoba za změny Alois Neuman, který si vzal za úkol tuto změnu provést.

Proběhlo hlasování č. 6 s tímto výsledkem:

pro:           33  členů
proti:          0  členů
zdržel se:   0  členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 1. Usnesení.

Návrh usnesení z Valné hromady přečetl pan Tomáš Erlich, viz příloha č. 2 – usnesení.
O souhlasu se zněním usnesení z Valné hromady bylo provedeno hlasování č. 11 s tímto výsledkem:
pro:             33 členů
proti:           0  členů
zdržel se:    0 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 1. Závěr.

V závěru poděkoval předsedající Valné hromady pan Tomáš Erlich všem přítomným za dobrý průběh Valné hromady a popřál všem mnoho úspěchů do další práce.

Zapsal dne 12.6. 2022 Tomáš Erlich: