Stanovy

Stanovy občanského sdružení Sdružení přátel piva

Část I.
Základní ustanovení

čl. 1

Občanské sdružení přijalo název Sdružení přátel piva (dále jen SPP)
a sídlem je Lidový dům-RVV, Hybernská 7, 110 00, Praha 1.

čl. 2

SPP je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem naplnění Programových cílů SPP.
SPP je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

čl. 3

Předmětem činnosti SPP je:
1) Propagace pivovarů, sladoven a jejich produktů a producentů chmele doma i v zahraničí.
2) Propagace hospod a restauračních zařízení, kultury konzumace piv.

Část II.
Programové cíle

čl. 4

1) Sdružovat občany podobných zájmů a zaměření a zapojit je do činnosti SPP.
2) Podporovat všechny pozitivní aktivity spojené s pivovarnictvím, sladovnictvím a chmelařstvím.
3) Vytvářet pivní osvětu.
4) Navazovat přátelské styky se zahraničními organizacemi, které pracují na podobných platformách a tím napomáhat vytvoření dobrých sousedských vztahů na všech úrovních.
5) Usilovat o kulturní konzumaci piva a prosazovat zájmy spotřebitelů.
6) Snahou o zvýšení kvality piva udržet tradici českého piva, chmele a sladu doma i ve světě.
7) Svým vlivem usilovat o co největší rozmanitost na trhu s českými pivy, zachování maximálního počtu stávajících pivovarů a vznik nových pivovarů, především restauračních.
8) Prosazovat a propagovat domácí vaření piv.
9) Podporovat společné cíle v rámci EBCU ( Evropské unie pivních spotřebitelů ).

Část III.
Vznik a zánik členství

čl. 5
Vznik členství

Členství v SPP vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami.
1) Členem SPP se může stát občan starší osmnácti let.
2) Členství vzniká doručením písemné či elektronické přihlášky do sídla SPP. K přihlášce musí být přiložena fotografie pasového formátu a podpisem ztvrzený souhlas se stanovami SPP a to v písemné, či elektronické podobě. Podmínkou členství je zaplacení vstupního poplatku na účet SPP. O výši vstupního poplatku rozhoduje Valná hromada SPP.
3) SPP vrátí vstupní poplatek občanovi, kterého nepřijalo za člena SPP, do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí.

čl. 6
Zánik členství

Členství v SPP zaniká:
1) Dohodou.
2) Úmrtím člena.
3) Vyloučením.
4) Zánikem SPP.

čl. 7
Dohoda

Dohodu o skončení členství uzavírají SPP a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení písemné dohody o skončení členství vydá SPP členovi.

čl. 8
Úmrtí člena

Zemře-li člen, zaniká členství dnem jeho úmrtí.

čl. 9
Vyloučení

Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena jestliže:
1) Závažným způsobem porušuje své členské povinnosti vyplývající ze stanov.
2) Byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti SPP, jeho majetku nebo proti členům SPP.
O vyloučení člena rozhoduje místní organizace a tuto skutečnost dá na vědomí předsednictvu SPP. O vyloučení jednotlivého člena, který není organizován v místní organizaci, rozhoduje předsednictvo SPP, zjistí-li důvod pro vyloučení.

čl. 10
Zánik SPP

Členství zaniká po zrušení SPP a ukončení jeho likvidace.

čl. 11
Členská práva a povinnosti

Člen SPP má právo zejména:
1) Aktivně se účastnit na činnosti SPP a požívat výhod, které SPP členům poskytuje.
2) Účastnit se na jednání a rozhodování Valné hromady prostřednictvím zvolených delegátů regionálních orgánů SPP.
3) Volit a být volen do orgánů SPP, má-li plnou způsobilost k právním úkonům.
4) Předkládat k projednání návrhy a připomínky a vyžadovat odpověď od předsednictva SPP.

Člen SPP je povinen zejména:
1) Dodržovat stanovy SPP a plnit usnesení orgánů SPP.
2) Vystupovat na veřejnosti jménem SPP tak, aby naplňoval programové cíle SPP.
3) Oznamovat předsednictvu SPP včas změny týkající se člena, které jsou podstatné pro vedení členské evidence.
čl. 12
Členská evidence

SPP vede evidenci všech svých členů. Do členské evidence se zapisuje jméno a příjmení, adresa bydliště, rok narození, telefonní nebo e-mailové spojení. Předseda nebo místopředseda SPP umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. Člen SPP má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství.
Při nakládání s osobními údaji členů je vedení SPP povinno se řídit ustanoveními platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Část IV
Organizační struktura a orgány SPP

čl.13

Organizační struktura SPP
1) Valná hromada.
2) Předsednictvo.
3) Pivní sněm.
4) Regionální a místní organizace – místní organizace je tvořena nejméně třemi členy.
5) Jednotlivý člen.
Místní organizace zastupuje volený regionální orgán.

Orgány SPP:
1) Valná hromada.
2) Předsednictvo.
3) Pivní sněm.
4) Kontrolní a revizní komise.

čl. 14
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem SPP. Je shromážděním předsednictva SPP a delegátů regionálních organizací SPP.
Počet delegátů z regionálních organizací se stanovuje poměrně na základě počtu členů SPP v regionu k celkovému počtu členů SPP takto:
Do 3% členů SPP = 1 delegát.
Nad 3% do 10% členů SPP = 2 delegáti.
Nad 10% do 25% členů SPP = 4 delegáti.
Nad 25% do 45% členů SPP = 7 delegátů.
Nad 45% členů SPP = 10 delegátů.
Do působnosti valné hromady patří:
1) Přijímat a měnit stanovy.
2) Volit a odvolávat členy předsednictva, Pivního sněmu a Kontrolní a revizní komise.
3) Rozhodovat o zániku SPP.
4) Schvalovat rozpočet a hospodaření SPP.
5) Schvalovat plán práce SPP na daný rok.
6) Projednávat zprávu o činnosti SPP.
7) Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí předsednictva a Kontrolní a revizní komise.

čl. 15

Jednání Valné hromady svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.
Vlastní jednání a způsob práce Valné hromady upravuje blíže jednací řád Valné hromady.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Valné hromady. Usnesení valné hromady je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných.
Při hlasování má každý člen Valné hromady jeden hlas. O způsobu hlasování rozhoduje Valná hromada.

Z každé Valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
1) Datum a místo konání valné hromady.
2) Přijatá usnesení.
3) Výsledky hlasování.
4) Podpis zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků Valné hromady.

čl. 16
Předsednictvo

Předsednictvo je statutární orgán SPP, jemuž přísluší:
1) Zastupovat SPP navenek.
2) Svolávat Valnou hromadu SPP.
3) Zabezpečovat spolupráci s místními organizacemi SPP.
4) Realizovat plán práce SPP.
5) Řídit činnost delegátů orgánů SPP.
6) Hospodařit s majetkem SPP podle schváleného rozpočtu.
7) Zabývat se stížnostmi a podněty členů SPP.
8) Spolupracovat se všemi subjekty podobného zaměření.
Předsednictvo plní usnesení Valné hromady a odpovídá jí za svou činnost.
Za předsednictvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí předsednictvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů předsednictva.
Předsednictvo má pět členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na dobu pěti let.
Předsednictvo volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tři členy předsednictva. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
Předsednictvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu Kontrolní a revizní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě zjištěných nedostatků.
Pro platnost usnesení předsednictva se vyžaduje jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné.
Schůzi předsednictva svolává a řídí předseda nebo místopředseda předsednictva.
Z každé schůze předsednictva se pořizuje zápis.

čl. 17
Pivní sněm

Pivní sněm je shromážděním členů zvolených Valnou hromadou SPP na období pěti let.
Pivní sněm má patnáct členů. Členové Pivního sněmu jsou voleni z delegátů Valné hromady.
Pivní sněm volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
V období mezi Valnými hromadami vykonává Pivní sněm její pravomoci. Opatření, která jsou výkonem těchto pravomocí, musí předseda Pivního sněmu předložit k dodatečnému schválení na nejbližší Valné hromadě.
Pivní sněm svolává předseda nebo místopředseda Pivního sněmu podle potřeby, nejméně dvakrát za rok nebo na podnět předsednictva SPP. Pivní sněm řídí jeho předseda nebo místopředseda či jiná pověřená osoba z členů Pivního sněmu.
Pro platnost usnesení Pivního sněmu se vyžaduje jeho řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné.
Z každé schůze Pivního sněmu se pořizuje zápis.

Čl. 18
Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost SPP a projednávat stížnosti jeho členů. Je nezávislá na ostatních orgánech SPP.
Kontrolní a revizní komise má tři členy volené Valnou hromadou na období pěti let. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Kontrolní a revizní komise se vyjadřuje k hospodaření SPP, upozorňuje na jeho nedostatky předsednictvo a vyžaduje zjednání nápravy.
Kontrolní a revizní komise je oprávněna vyžadovat od předsednictva SPP jakékoliv informace o hospodaření SPP. Předsednictvo SPP je povinno oznámit Kontrolní a revizní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření SPP.
Kontrolní a revizní komise řeší spory mezi členy a orgány SPP.
Kontrolní a revizní komise se schází podle potřeby, nejméně dvakrát za rok. Kontrolní a revizní komisi svolává a řídí předseda nebo místopředseda.
Pro platnost usnesení Kontrolní a revizní komise se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů Kontrolní a revizní komise a souhlas nadpoloviční většiny členů Kontrolní a revizní komise.
Z každé schůze Kontrolní a revizní komise se pořizuje zápis.

čl. 19
Regionální a místní organizace

Regionální organizace SPP je tvořena hranicí kraje, (rovná se krajské organizaci SPP) a zastupuje místní organizace regionu.
Regionální organizace SPP nemá právní subjektivitu.
Regionální organizace je organizační jednotkou SPP, která je odpovědná Valné hromadě a plní její usnesení.
Místní organizace volí orgány regionální organizace a to na období pěti let. V jejich čele stojí předseda a místopředseda. Předseda se stává delegátem Valné hromady.
Regionální organizace předkládají Valné hromadě SPP výroční zprávy o činnosti své i o činnosti místních organizací SPP.
Přihlášky nových členů postupuje místní organizace předsednictvu SPP.
Finanční požadavky k zajištění činnosti místních organizací nárokuje zástupce místní organizace u předsednictva SPP.
Finanční příspěvky, které si regionální organizace zajistí pro svou činnost zúčtované prostřednictvím předsednictva SPP, budou použity výhradně pro potřeby regionální organizace v souladu s účelem na který byly prostředky poskytnuty.

Čl. 20
Společná ustanovení pro volené orgány SPP

Do orgánů SPP mohou být voleni jen členové SPP , kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům.
Členové orgánů SPP mohou být voleni opětovně.
Volby do všech volených orgánů jsou tajné.
Orgány SPP mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti.
Členové orgánů SPP jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí SPP škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanoveném zákonem.
Nároky SPP z odpovědnosti členů orgánů SPP za škodu uplatňuje předsednictvo. Vůči členům předsednictva uplatňuje nároky SPP Kontrolní a revizní komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky mohou být uplatněny jen s předchozím souhlasem Valné hromady. Valná hromada může schválit i smír v této věci.
Funkce člena předsednictva nebo člena Pivního sněmu a člena Kontrolní a revizní komise jsou vzájemně neslučitelné.
Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před ukončením funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil.
Člen orgánů SPP, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu jehož je členem. Jeho funkce končí dnem prokazatelného oznámení. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl.

Část V
Hospodaření SPP

Čl. 21
Kapitálový fond
Kapitálový fond se vytváří:
1) Z poskytnutých sponzorských příspěvků od právnických nebo fyzických osob.
2) Z členských příspěvků stanovených Valnou hromadou.
3) Z propagační činnosti, konané na základě platných smluv.

Fond se používá:
1) Na financování akcí orgánů SPP.
2) Na činnost místních organizací SPP.
3) Na provoz kanceláří SPP.
4) Na telekomunikační poplatky a internet, využívané pro činnost SPP.
5) Na náhrady cestovného členům SPP při účasti na akcích SPP nebo při jejich zajišťování.
6) Na výdaje spojené s administrativou SPP.
7) Na reprezentační fondy orgánů SPP.

Další způsob tvorby a použití kapitálového fondu může stanovit předsednictvo SPP a Pivní sněm.

Část VI
Závěrečná ustanovení

Čl. 22
Likvidace SPP

SPP lze zrušit:
1) Usnesením Valné hromady SPP.
2) Rozhodnutím soudu.
SPP zaniká zrušením registrace u Ministerstva vnitra ČR.
O rozhodnutí Valné hromady SPP o zrušení musí být pořízen zápis.

Čl. 23

Průběh zrušení a likvidace SPP upravuje platný právní řád ČR.

Čl. 24

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platným právním řádem ČR.
Tyto stanovy byly přijaty dne 27. února 2007 a nabývají účinnosti dnem zaregistrování u MV ČR.