Stanovy

STANOVY
1
zapsaného spolku
Sdružení přátel piva

Část I. Základní ustanovení
Čl. 1. Název, forma a sídlo
Zapsaný spolek přijal název Sdružení přátel piva, z.s. (dále jen spolek), zkrácený název ve
formě zkratky SPP z.s.
Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění. Spolku bylo přiděleno IČO 71212353.
Spolek má sídlo na adrese: Praha 2, ul. Podskalská 365/10, PSČ 128 46.
Čl. 2. Účel spolku
a) spolek je samosprávným a dobrovolným, nepolitickým a neuzavřeným společenstvím členů,
fyzických i právnických osob založeným za účelem naplňování svého účelu a programových
cílů. V právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým
svým majetkem.
b) účelem a hlavní činností spolku je
 přispívat ke vzdělávání a kultuře:
– konzumace piva (v hospodách, restauračních zařízeních, pivotékách)
– v pivovarnictví (pivovary, sladovny, chmelařství a příbuzné obory)
 hájit oprávněné zájmů spotřebitelů a konzumentů
 ochraňovat odkaz a tradice českého pivovarnictví a sladovnictví
 poznávat místa pivovarských tradic a kultury.
c) spolek je veřejně prospěšným poplatníkem, jako svou hlavní činnost vykonává pouze
takovou neziskovou činnost, která není podnikáním. Jinou než hlavní činnost spolek
nevykonává.
Část II. Programové cíle
Čl. 3.
a) sdružovat občany podobných zájmů a zapojit je do činnosti spolku
b) podporovat prospěšné vzdělávací a kulturní aktivity spojené s pivovarnictvím,
sladovnictvím, chmelařstvím a příbuznými obory
c) vytvářet pivní osvětu, usilovat o kulturní konzumaci piva a rozvíjet kulturu chuťového
vjemu
STANOVY
2
d) spolupracovat na těchto tématech s výzkumnými ústavy, školními zařízeními, profesními
svazy, spolky a znalci z oboru
e) snahou o zvýšení kvality piva udržet tradici českého piva, chmele a sladu doma i ve světě
f) svým vlivem usilovat o co největší rozmanitost české pivní scény, zachování maximálního
počtu stávajících pivovarů a vznik nových
g) prosazovat a propagovat kulturu domácího vaření piva
h) navazovat přátelské styky se zahraničními organizacemi s podobnými aktivitami
ch) podporovat společné cíle v rámci EBCU (Evropská unie pivních spotřebitelů).
Část III. Vznik a zánik členství
Čl. 4. Vznik členství
1) Řádné členství (dále jen „členství“) ve spolku vzniká splněním podmínek daných zákonem
a těmito stanovami. Řádným členem (dále jen „člen“) spolku se může stát fyzická osoba starší
18ti let nebo právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku právnických osob, které souhlasí s
posláním spolku a s těmito stanovami. Pro osoby právnické a fyzické podnikající může Valná
hromada určit jinou výši vstupních a ročních členských příspěvků.
2) Členství vzniká doručením písemné přihlášky do sídla spolku nebo elektronické přihlášky
na emailovou adresu info@pratelepiva.cz a její akceptací předsedou (rozhodnutí o přijetí /
nepřijetí).
3) Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje
(telefon, e-mail), oblast zájmu, souhlas se stanovami a vnitřními předpisy spolku stvrzený
podpisem přihlašovaného a datem podání přihlášky, a to v písemné či elektronické podobě.
Součástí přihlášky musí být fotografie pasového formátu. U právnických osob název, sídlo,
IČO, kontaktní údaje na osobu jednající a zodpovědnou, souhlas se stanovami a vnitřními
předpisy.
4) Podmínkou členství je zaplacení vstupního členského příspěvku v hotovosti či na účet
spolku. O jeho výši rozhoduje Valná hromada. Spolek vrátí vstupní členský příspěvek zájemci
o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí.
Čl. 5. Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
– oznámení člena o ukončení členství (nebo písemnou dohodou)
– úmrtím člena (zrušení právnické osoby)
– vyloučením člena pro závažné porušování svých členských povinností vyplývající ze stanov
nebo pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin spáchaný proti spolku, jeho majetku
nebo členům. O vyloučení rozhoduje Pivní sněm. Proti vyloučení má člen právo se odvolat ke
Kontrolní komisi.
– zánikem spolku.
STANOVY
3
Část IV. Členská práva a povinnosti
Čl. 6.
Člen spolku má právo zejména:
– aktivně se účastnit na činnosti spolku a využívat služeb a výhod, které spolek členům
poskytuje
– účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady
– volit a být volen do orgánů spolku, má-li plnou způsobilost k právním úkonům
– předkládat Předsednictvu a Kontrolní komisi k projednávání návrhy a připomínky a
vyžadovat odpověď
– být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.
Čl. 7.
Člen spolku je povinen zejména:
– dodržovat platný právní řád, stanovy a vnitřní předpisy spolku, usnesení orgánů spolku
– hájit oprávněné zájmy spolku
– hradit roční členské příspěvky a plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s
volenou funkcí, smlouvou či jednostranným příslibem
– vystupovat na veřejnosti jménem spolku tak, aby naplňoval programové cíle spolku
– oznamovat orgánům spolku včas změny, které jsou podstatné pro vedení členské evidence.
Čl. 8. Členská evidence
1) Spolek vede evidenci všech svých členů. Do evidence se zapisuje jméno a příjmení popř.
akademický titul, adresa bydliště, datum narození, oblast zájmu, typ členství, telefonické popř.
e-mailové spojení a přidělené evidenční číslo (číslo čl. průkazu), datum podání přihlášky,
vzniku členství a vydání čl. průkazu, zániku členství.
2) Předseda a místopředseda spolku umožní každému, kdo prokáže oprávněný zájem, aby do
evidence nahlédl, člen spolku má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství.
3) Při nakládání s osobními údaji členů je vedení spolku povinno se řídit ustanovením platných
zákonů o ochraně osobních údajů.
Čl. 9. Členství typu „Podporující člen“
1) Tento typ mimořádného členství uděluje výhradně předseda nebo místopředseda spolku.
2) Podporujícím členem se může stát opakovaně i řádný člen spolku.
3) Tento typ členství se zaznamenává v čl. evidenci a vztahují se na něj čl. 5., čl. 8. Nevztahují
se na něj čl. 6., čl. 7.
4) Tento typ členství vyjma důvodů uvedených v čl. 5. zaniká také rozhodnutím předsedy nebo
místopředsedy spolku následně uvedeným v čl. evidenci.
5) Tento typ členství se dělí podle úrovní vzájemné spolupráce, které stanoví Valná hromada.
STANOVY
4
Část V. Organizační struktura a orgány spolku
Čl. 10.
Organizační struktura spolku
– Členská schůze (dále jen „Valná hromada“)
– Pivní sněm
– Pobočný spolek
Orgány spolku:
– Členská schůze (Valná hromada)
– Pivní sněm
– Předsednictvo (předseda, místopředseda)
– Kontrolní komise
Čl. 11. Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena členy spolku.
2) Valná hromada se schází nejméně jednou za rok.
3) Valnou hromadu svolává Pivní sněm, předseda nebo místopředseda, nebo Kontrolní komise,
a řídí předseda nebo místopředseda spolku.
4) Valná hromada se svolá vhodným způsobem pozvánkou (např. emailovou) nejméně 30 dnů
před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program jednání a je-li svolána
podle § 248 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pokud podle tohoto
ustanovení svolána není, ten, kdo řídí zasedání, může Valné hromadě navrhnout usnesení o
změně programu (záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení).
5) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení
Valné hromady je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. Při hlasování
má každý člen Valné hromady jeden svůj hlas, avšak zastoupení na základě plné moci je možné.
O způsobu hlasování rozhoduje Valná hromada. Není-li Valná hromada schopna se usnášet,
svolá ten, kdo řídí zasedání, do třiceti minut po plánovaném začátku na místě zasedání Náhradní
Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet
přítomných prostou většinou hlasů a může jednat i o záležitostech nezařazených na pořad
předchozího zasedání na návrh toho, kdo řídí zasedání.
5) Valná hromada:
– volí na pětileté období členy Pivního sněmu a členy Kontrolní komise
– schvaluje hlavní směry činnosti spolku (plán činnosti na daný rok)
– schvaluje Zprávu Pivního sněmu, jakož i Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření za
předcházející období, které předkládá Předsednictvo
– bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise (zápis z jednání)
– stanovuje výši vstupních členských příspěvků a ročních členských příspěvků
– schvaluje rozpočet a aktivity spolku na příští období
– schvaluje a mění stanovy spolku
– rozhoduje o zrušení a zániku spolku
– rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Pivního sněmu a Kontrolní komise.
STANOVY
5
6) Z každého jednání Valné hromady se do 30 dnů pořizuje zápis, který musí obsahovat:
– kdo a kdy zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké
činovníky schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven
– výsledky hlasování s počty hlasů pro-proti-zdržel se
– podpisy toho, kdo zasedání vedl, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Přílohy zápisu tvoří seznam účastníků Valné hromady.
Zápisy jsou k dispozici k nahlížení u předsedy spolku.
Čl. 12. Pivní sněm
1) Pivní sněm má jedenáct členů, kteří volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku.
2) Pivní sněm se schází dle potřeby, musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu Kontrolní
komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě zjištěných nedostatků. Pivní sněm mohou
svolat minimálně tři členové Pivního sněmu vhodným způsobem pozvánkou (např. emailovou)
nejméně 10 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program jednání.
Pro platnost usnesení Pivního sněmu se vyžaduje, přítomnost nadpolovičního počtu jeho členů
a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasování je zpravidla veřejné.
Akceptuje se hlasování per rollam elektronickou formou.
3) Schůzi Pivního sněmu také svolává předseda nebo místopředseda, nebo Kontrolní komise, a
řídí předseda nebo místopředseda spolku.
4) Předmětem činnosti Pivního sněmu a jeho členů je podílet se na aktivitách spolku, zejména
aktivně spolupracovat s předsedou a místopředsedou spolku.
5) Z každé schůze Pivního sněmu se pořizuje zápis.
Čl. 13. Kontrolní komise
Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku a projednávat stížnosti jeho
členů. Je nezávislá na ostatních orgánech spolku. Kontrolní komise má tři členy volené Valnou
hromadou na období pěti let. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise
a místopředsedu Kontrolní komise. Kontrolní komise se vyjadřuje k hospodaření spolku,
upozorňuje na jeho nedostatky Pivní sněm a vyžaduje zjednání nápravy. Kontrolní komise je
oprávněna vyžadovat od Pivního sněmu a Předsednictva spolku jakékoliv informace o
hospodaření spolku. Pivní sněm spolku je povinen oznámit Kontrolní komisi všechny
skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření spolku. Kontrolní komise řeší
spory mezi členy orgány spolku. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně 1x za rok.
Kontrolní komisi svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Pro platnost usnesení
Kontrolní komise se vyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny členů Kontrolní komise a
souhlas nadpoloviční většiny členů Kontrolní komise.
Svolání musí proběhnout nejméně 3 dny před jednáním. S termínem jednání musí souhlasit
nejméně dva členové Kontrolní komise. Svolání i jednání může proběhnout on-line. Z jednání
se zhotovuje zápis vybraným zapisovatelem, který podepisuje předseda nebo místopředseda
Kontrolní komise v tomto pořadí. Akceptuje se souhlas se zápisem per rollam, je-li to potřeba.
Z každé schůze Kontrolní komise se pořizuje zápis. Zápis se el. formou, např. prostřednictvím
předsedy nebo místopředsedy Spolku, rozesílá všem členům Spolku. Akceptuje se hlasování
per rollam elektronickou formou.
STANOVY
6
Čl. 14. Předsednictvo spolku
1) Předsednictvo je statutární orgán spolku, jemuž přísluší zejména:
a) zastupovat a reprezentovat spolek navenek
b) svolávat Valnou hromadu a Pivní sněm
c) realizovat plán práce spolku
d) řídit činnost orgánů spolku, vyjma Pobočných spolků a Kontrolní komise
e) sestavovat a navrhovat rozpočet spolku
f) hospodařit s majetkem dle schváleného rozpočtu a nakládat s bankovními účty
g) zabývat se stížnostmi a podněty členů spolku
h) spolupracovat se všemi subjekty podobného zaměření
ch) plnit usnesení zejména Valné hromady, ale i Pivního sněmu a Kontrolní komise a
odpovídat jim za svou činnost
i) předkládat Valné hromadě jednou ročně Zprávu Pivního sněmu, Zprávu o činnosti a Zprávu
o hospodaření za předcházející období. Návrh Zprávy o hospodaření před tím předkládá na
vědomí Kontrolní komisi.
j) koordinovat a zabezpečovat spolupráci s Pobočnými spolky.
2) Předsednictvo se skládá z předsedy a místopředsedy spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
3) Předsedou a místopředsedou může být pouze bezúhonná fyzická osoba. Za spolek jedná
navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí Předsednictvo,
vyžadována písemná forma, je třeba podpisu obou dvou členů Předsednictva.
4) Funkční období předsedy a místopředsedy zaniká:
a) jeho písemnou rezignací adresovanou Pivnímu sněmu
b) úmrtím
c) odvoláním Valnou hromadou nebo Pivním sněmem
d) uplynutím funkčního období.
Čl. 15. Pobočný spolek
1) Vznik a založení Pobočného spolku schvaluje před jeho zápisem do veřejného rejstříku
Valná hromada hlavního spolku na návrh předsedy nebo místopředsedy hlavního spolku.
Pro schválení Pobočného spolku je nutný předchozí souhlas Kontrolní komise usnesením.
Usnesení Valné hromady o schválení vzniku Pobočného spolku musí být přiloženo k návrhu
zápisu do veřejného rejstříku, jakož i zápis z ustavující členské schůze a ustavující schůze
předsednictva Pobočného spolku, jakož i prohlášení souhlasu vlastníka nemovitosti s
umístěním sídla Pobočného spolku na své adrese. Návrh na zápis údajů Pobočného spolku
do veřejného rejstříku podává spolek hlavní, jakož i údaje z evidence údajů o skutečných
majitelích (předsednictvo Pobočného spolku).
2) Při založení Pobočného spolku musí být stanoven název a sídlo pobočného spolku, jeho
statutární a nejvyšší orgán, účel a práva a povinnosti členů jsou shodné jako u spolku
hlavního.
STANOVY
7
3) Členstvím v Pobočném spolku vzniká členství ve hlavním spolku za stejných podmínek.
Valná hromada hlavního spolku může stanovit odlišnou výši vstupního členského příspěvku
i ročních příspěvků Pobočného spolku, které však budou hrazeny na účet hlavního spolku.
4) Členové Pobočného spolku a jeho orgány se řídí stanovami hlavního spolku v těch věcech,
které tyto stanovy upravují, a nejednají v rozporu se zájmy hlavního spolku. Pobočný spolek
může vydat vlastní interní předpisy, které předem schvaluje Předsednictvo hlavního spolku.
5) Hlavní spolek prostřednictvím předsedy hlavního spolku stanovuje pokyny a doporučení
Pobočnému spolku a jeho orgánům.
6) Pobočný spolek, ani jeho orgány, nejednají za hlavní spolek. Pobočný spolek nenabývá ani
nevlastní majetek ani jmění, účty ani hotovost, nenakládá s nemovitostmi, nepřijímá úvěry
ani zaměstnance. Pobočný spolek nejedená na vlastní účet, nemůže se stát spoluvlastníkem
věci ani práva na věc či solidárním dlužníkem jakéhokoli závazku.
7) Hlavní spolek neručí a neodpovídá za vzniklé závazky ani jiná plnění Pobočného spolku ani
před jeho zápisem do veřejného rejstříku. Pobočný spolek neodpovídá za dluhy hlavního
spolku.
8) Orgány a organizační struktura Pobočného spolku jsou členská schůze a předsednictvo
Pobočného spolku, které za Pobočný spolek jedná. Předsednictvo Pobočného spolku je
statutárním orgánem Pobočného spolku. Předsednictvo Pobočného spolku tvoří předseda a
místopředseda Pobočného spolku, které schvaluje a odvolává vyjma členské schůze
Pobočného spolku předseda hlavního spolku.
9) Na svolávání, jednání a aktivity členské schůze a předsednictva Pobočného spolku se
vztahují obdobná pravidla jako na jednání Valné hromady a Předsednictva hlavního spolku
podle těchto stanov. Vznik a zánik členství, členská práva a povinnosti, a společná
ustanovení pro volené orgány Pobočného spolku si může Pobočný spolek upravit sám po
souhlasu předsedy hlavního spolku. Členskou evidenci vede hlavní spolek. Kontrolní komise
hlavního spolku vykonává vůči Pobočnému spolku stejnou činnost jako vůči hlavnímu
spolku. Pobočný spolek nemá vlastní stanovy.
10) Hlavní spolek může Pobočný spolek zrušit usnesením Pivního sněmu kdykoli a bez
uvedení důvodu. Případný likvidační zůstatek přechází na hlavní spolek. Členové i majetek
přecházejí do hlavního spolku. Zrušení Pobočného spolku může nastat i z rozhodnutí
členské schůze Pobočného spolku.
11) Předsednictvo Pobočného spolku musí zveřejňovat jednou ročně výsledek hospodaření ve
veřejném rejstříku a dbát na řádné aktualizace údajů.
12) Předsednictvo hlavního spolku schvaluje rozpočet a plánované aktivity Pobočného spolku
na příští období, případně jejich změny. V případě vzniku nebo pokračování aktivit bez
souhlasu Předsednictva hlavního spolku podá předseda nebo místopředseda hlavního
spolku, Pivní sněm nebo Kontrolní komise návrh na zrušení Pobočného spolku.
Čl. 16. Společná ustanovení pro volené orgány spolku
Do orgánů spolku mohou být voleni jen členové spolku, kteří mají plnou způsobilost k právním
úkonům. Členové orgánů spolku mohou být voleni opětovně. Volby do všech volených orgánů
jsou tajné. Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají
do jejich působnosti. Členové orgánů spolku jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě,
dodržovat obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí
spolku škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanoveném zákonem. Nároky spolku z odpovědnosti
členů orgánů za škodu uplatňuje Pivní sněm. Vůči členům Pivního sněmu uplatňuje nároky
spolku Kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky mohou být uplatněny
jen s předchozím souhlasem Valné hromady. Valná hromada může schválit i smír ve věci.
STANOVY
8
Funkce člena Pivního sněmu a člena Kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Neplní-li
člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před ukončením funkčního období odvolat
orgán, který jej zvolil.
Člen orgánů spolku, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen
oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem prokazatelného oznámení o
odstoupení. Příslušný orgán musí projednat jeho odstoupení a náhradu na svém nejbližším
zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl.
Část VI. Hospodaření spolku
Čl. 17. Rezervní fond
Rezervní fond se vytváří:
a) z poskytnutých darů od právnických nebo fyzických osob.
b) z členských příspěvků.
Fond se používá na:
1) financování akcí a činnosti spolku a pobočných spolků
2) provoz kanceláří spolku
3) telekomunikační poplatky a internet, využívané pro činnost spolku
4) náhrady cestovného členům spolku při účasti na akcích spolku nebo při jejich zajišťování
5) výdaje spojené s administrativou spolku
6) reprezentaci.
Další způsob tvorby a použití fondu může určit Pivní sněm spolku.
Část VII. Závěrečná ustanovení
Čl. 17. Likvidace spolku
Spolek lze zrušit:
1) usnesením Valné hromady.
2) rozhodnutím soudu.
Spolek zaniká zrušením registrace dle zákona. O rozhodnutí Valné hromady o zrušení musí být
pořízen zápis. Průběh zrušení a likvidace upravuje platný právní řád ČR. Záležitosti neupravené
těmito stanovami se řídí platným právním řádem ČR.
Čl. 18. Účinnost a přechodná ustanovení
Tyto stanovy, navazující na předcházející stanovy uložené ve veřejném rejstříku, byly přijaty
dne 13.6.2023 a okamžikem přijetí nabývají účinnosti.
Orgány spolku – Pivní sněm, předseda i místopředseda spolku a Kontrolní komise, zvolené
podle předcházejících stanov (přijatých 6.12.2016), pokračují po nabytí účinnosti těchto stanov
ve svém volebním období do jeho vypršení, přičemž za začátek volebního období se považuje
volba těchto orgánů podle předcházejících stanov.
Stanovy jsou uloženy v sídle spolku a zveřejněny ve veřejném rejstříku a na internetových
stránkách spolku.

Poznámka: Nové stanovy byly schváleny na Valné hromadě SPP dne 14.6.2023