Zápis z volební Valné hromady 2012

Zápis z volební Valné hromady Sdružení přátel piva, se sídlem: Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1

Datum a hodina konání:   27.května 2012, 16:00 hod – Restaurace Hrom do Police, Praha 2

Přítomni:                          viz. příloha č.1 – prezenční listina

 Průběh jednání:

 1.       Prezence.

Prezenci provedl dosavadní předseda SPP, pan Tomáš Erlich. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 22 členů nové Valné hromady SPP, 1 člen Kontrolní a revizní komise SPP a 2 ostatní členové SPP. (viz příloha č.1)

2.       Zahájení.

Zahájení a přivítání všech účastníků provedl pan Tomáš Erlich, který byl pověřen vedením schůze Valné hromady. Sdělil přítomným, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasovacím právem a dle platných stanov je Valná hromada usnášeníschopná.

3.       Program Valné hromady.

Předseda SPP přečetl program schůze Valné hromady (viz příloha č.2) a navrhl, aby zápis ze schůze Valné hromady provedl pan Jan Vašat, ověřovateli zápisu byli pan František Štrupl a pan Michal Vindeman. Na skrutátory navrhl členy: pana Vladimíra Čurdu, pana Jiřího Šustu a paní Martu Urbánkovou, kteří zároveň budou dohlížet na regulérnost voleb do orgánů SPP a budou shromažďovat, sumarizovat a zveřejňovat všechny vzešlé výsledky.

O navrženém programu schůze Valné hromady a o navržených osobách bylo provedeno hlasování s tímto výsledkem:

pro:                 22  členů
proti:                0  členů
zdržel se:          0 členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 4.       Volby do předsednictva SPP.

Valná hromada na základě provedeného tajného hlasovaní hlasovala pro členy předsednictva s tímto výsledkem:

BENÁČEK Karel

 13 hlasů

BÍLKOVÁ Denisa

 13 hlasů

DOLEJŠ Jiří

 6 hlasů

ERLICH Tomáš

 18 hlasů

HOLAN Zbyněk

 14 hlasů

KRAUS Jaroslav

 5 hlasů

LÍBAL Karel

 9 hlasů

ŠTĚPÁNEK Stanislav

 6 hlasů

ŠTRUPL František

 11 hlasů

VINDEMAN Michal

 9 hlasů

Nové předsednictvo SPP tvoří: Benáček Karel, Bílková Denisa, Erlich Tomáš, Holan Zbyněk a Štrupl František.

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

5.       Volby do Pivního sněmu SPP.

Valná hromada na základě provedeného tajného hlasovaní hlasovala pro členy předsednictva s tímto výsledkem:

CVRČEK Lukáš

  11 hlasů

DALÍK Libor

 5 hlasů

DOLEJŠ Jiří

 20 hlasů

EIGL Milan

  4 hlasy

GRMELA Jan

  7 hlasů

HOVORKA Jaroslav

  12 hlasů

CHVÁTAL Jan

  10 hlasů

KOTSIUR Alexandr

  7 hlasů

KRAUS Jaroslav

 14 hlasů

LACH Rudolf

  14 hlasů

LÍBAL Karel

  15 hlasů

MAKS Jiří

  10 hlasů

PINKAS Petr

 4 hlasy

ŘEHOŘ Miroslav

  8 hlasů

SEIDL Tomáš

12 hlasů

ŠAFUS Roman

 2 hlasů

ŠPAČEK Ondřej

 9 hlasů

ŠŤASTNÝ Zdeněk

  20 hlasů

ŠTĚPÁNEK Stanislav

  14 hlasů

URBÁNKOVÁ Marta

 17 hlasů

VAŠAT Jan

  16 hlasů

VINDEMAN Michal

  17 hlasů

VOKOUN Petr

  5 hlasů

Nový Pivní sněm SPP se skládá z těchto členů: Cvrček Lukáš, Dolejš Jiří, Hovorka Jaroslav, Chvátal Jan, Kraus Jaroslav, Lach Rudolf, Líbal Karel, Maks Jiří, Seidl Tomáš, Špaček Ondřej, Šťastný Zdeněk, Štěpánek Stanislav, Urbánková Marta, Vašat Jan a Vindeman Michal.

 V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 6.       Volba předsedy SPP.

Předsednictvo SPP (v rámci programu zasedání volební Valné hromady)  tajnou volbou rozhodla o postu předsedovi takto:

 Benáček Karel

 0 hlasů

 Bílková Denisa

0 hlasů

 Erlich Tomáš

 4 hlasy

 Holan Zbyněk

0 hlasů

 Štrupl František

 0 hlasů

 Novým předsedou SPP se stal pan Tomáš Erlich.

 V době hlasování byla schůze Valné hromady i předsednictva SPP usnášeníschopná.

 7.       Volba místopředsedy SPP.

Předsednictvo SPP (v rámci programu zasedání volební Valné hromady)  tajnou volbou rozhodla o postu místopředsedovi takto:

 Benáček Karel

 0 hlasů

 Bílková Denisa

0 hlasů

 Erlich Tomáš

 0 hlasů

 Holan Zbyněk

  4 hlasy

 Štrupl František

 0 hlasů

 Novým místopředsedou SPP se stal pan Zbyněk Holan.

 V době hlasování byla schůze Valné hromady i předsednictva SPP usnášeníschopná.

 8.       Volba předsedy Pivního sněmu SPP.

Pivní sněm SPP (v rámci programu zasedání volební Valné hromady)  tajnou volbou rozhodl o postu předsedovi takto:

 Hovorka Jaroslav

 1 hlas

 Líbal Karel

2 hlasy

 Maks Jiří

0 hlasů

 Urbánková Marta

 2 hlasy

 Vindeman Michal

6 hlasů

 Chvátal Jan

 0 hlasů

 Novým předsedou Pivního sněmu SPP se stal pan Michal Vindeman.

V době hlasování byla schůze Valné hromady i Pivního sněmu SPP usnášeníschopná.

9.       Volba místopředsedy Pivního sněmu SPP.

Pivní sněm SPP (v rámci programu zasedání volební Valné hromady)  tajnou volbou rozhodl o postu předsedovi takto:

 Hovorka Jaroslav

 2 hlasy

 Líbal Karel

1 hlas

 Maks Jiří

3 hlasy

 Urbánková Marta

 4 hlasy

 Chvátal Jan

 0 hlasů

 Novou místopředsedkyní Pivního sněmu SPP se stala paní Marta Urbánková.

 V době hlasování byla schůze Valné hromady i Pivního sněmu SPP usnášeníschopná.

 10.   Usnesení.

Návrh usnesení z Valné hromady přečetl pan Tomáš Erlich, (viz příloha č. 3) – usnesení.
O souhlasu se zněním usnesení z Valné hromady bylo provedeno hlasování s tímto výsledkem:
pro:                  22  členů
proti:                 0  členů
zdržel se:          0  členů

V době hlasování byla schůze usnášeníschopná.

 11.   Závěr.

V závěru poděkoval předsedající Valné hromady pan Tomáš Erlich všem přítomným za dobrý průběh volební Valné hromady a popřál všem mnoho úspěchů do další práce.

 Zapsal dne 27. května 2012:  Jan Vašat

 

                                  

  

 

Za správnost ověřovatelé: František Štrupl

                                           Michal Vindeman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Přílohy: č. 1 – prezenční listina

            č. 2 – program volební Valné hromady

             č. 3 – Usnesení z volební Valné hromady