Sklizeň ječmene a chmelu v roce 2009

Pivovarští odborníci: Přes nižší sklizeň sladovnického ječmene a chmele je kvalita letošních pivovarských surovin dobrá

CSPASPraha 5. listopadu 2009 – V letošním roce byl podle údajů Českého statistického úřadu ječmen pro sladovnické účely sklizen z více než 320 000 hektarů půdy. Množství sklizeného zrna v roce 2009 činilo asi 1,45 milionů tun, což znamená, že výnos sladovnického ječmene byl jen mírně nižší než v roce 2008. Ječmen je pivovarskými odborníky charakterizován jako vyzrálý s optimální vlhkostí zrna a dobře skladovatelný. Ječmen má průměrný obsah bílkovin 11,6 % a mírně nadprůměrný obsah škrobu – 63,9 %.

U druhé pivovarské suroviny, českého chmele, byl dosažený výnos přibližně o 7 % nižší oproti loňskému roku. Zhruba 10 % ploch chmelnic bylo poškozeno nebo zničeno kroupami a větrem. Množství sklizeného chmele je asi 6250 tun, přesné údaje budou známy počátkem prosince. Kvalita chmele je ve srovnání s rokem 2008 mírně lepší. V nejdůležitější odrůdě, Žateckém červenáku, který je pěstován na 87 % chmelnic, je průměrný obsah alfa-kyselin 3,6 %. Znamená to, že dosažená kvalita je asi o 6 % vyšší oproti roku 2008, ale i v průměru za posledních 15 let. Obsah beta-kyselin 4,8 % je srovnatelný s dlouhodobým průměrem. Průměrný obsah alfa-kyselin u další pěstované odrůdy chmele Sládek je 7,3 % a u odrůdy Premiant 10,2 %. Výsledky jsou o 10 % vyšší nežli v loňské sklizni.

„Průběh vegetace neposkytoval pivovarským surovinám zpočátku příliš optimistické prognózy. Vždyť například v květnu byly teploty na začátku měsíce kolem bodu mrazu, zatímco ve třetí dekádě už se pohybovaly kolem 29 o C, a to při nedostatku vody,“ uvedl RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze. „Naštěstí se počasí v dalších týdnech a měsících umoudřilo, což se výrazně pozitivně podepsalo také na kvalitě pivovarských surovin, a tak celkově jejich kvalitu můžeme hodnotit jako dobrou,“ dodal Karel Kosař.

Pivovarnictví v České republice k produkci piva využívá v rozhodující míře domácí zemědělské produkty a patří k sektorům, které podle nedávno zveřejněné studie společnosti Ernst & Young v zemědělství pro potřeby českého pivovarství zaměstnávají téměř 3300 osob. Ve 3 chmelařských oblastech, kde působí 133 pěstitelů chmele ve 215 českých a moravských obcích, bylo na 5307 ha sklizňové plochy chmelnic zaměstnáno 15 000 sezonních pracovníků na jaře a 5000 sezonních pracovníků při sklizni.

Letos si připomínáme 122 let od založení Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. Mezi nejdůležitější úkoly ústavu patří rozvoj moderních analytických metod, výzkum vlivu surovin (různých odrůd ječmene, klonů chmele atp.) na kvalitu piva a dále zkoumání a ověřování senzorického charakteru piva českého typu. VÚPS, a. s., se také významně podílel na přípravě podkladů a žádosti o uznání zeměpisného označení českého piva, která je v současné době prověřováno v Bruselu.

V současnosti se jeho odborný tým, který působí na pracovištích v Brně (sladařská sekce) a v Praze (sekce pivovarská), zabývá řešením řady výzkumných úkolů jak v rámci grantových projektů zadávaných státem, tak úlohami zadanými odběrateli, jako jsou pivovary, sladovny a další instituce v pivovarském průmyslu.

Kontakt a další informace:
Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.