Stanovy

STANOVY

zapsaného spolku

Sdružení přátel piva

Část I.

Základní ustanovení.

Čl.1.

Název, forma a sídlo.

Zapsaný spolek přijal název Sdružení přátel piva, z.s. ( dále jen spolek ), zkrácený název ve formě zkratky SPP z.s.

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Spolek má sídlo na adrese Praha 2, ul. Podskalská 365/10, PSČ 128 46.

Čl. 2.

Charakter spolku, předmět činnosti.

 1. a) spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů fyzických i právnických osob založených za účelem naplňování programových cílů spolku. V právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
 2. b) předmětem činnosti spolku je:

– propagace pivovarů, sladoven, českého chmelařství a jejich produktů doma i v zahraničí

– propagace hospod, restauračních zařízení, pivoték včetně zásad kultury konzumace piva

– hájení oprávněných zájmů spotřebitelů a osvětová činnost v oboru pivovarnictví

– ochraňovat odkaz a tradice českého pivovarnictví a sladovnictví.

Část II.

Programové cíle.

Čl. 3

 1. a) sdružovat občany podobných zájmů a zapojit je do činnosti spolku
 2. b) podporovat všechny pozitivní aktivity spojené s pivovarnictvím, sladovnictvím a chmelařstvím
 3. c) vytvářet pivní osvětu a usilovat o kulturní konzumaci piva
 4. d) spolupracovat s výzkumnými ústavy, školními zařízeními, profesními svazy, spolky a znalci z oboru
 5. e) snahou o zvýšení kvality piva udržet tradici českého piva, chmele a sladu doma i ve světě
 6. f) svým vlivem usilovat o co největší rozmanitost na trhu s pivem, zachování maximálního počtu stávajících pivovarů a vznik nových
 7. g) prosazovat a propagovat domácí vaření piva
 8. h) navazovat přátelské styky se zahraničními organizacemi, které pracují na podobných platformách a tím vytvářet dobré sousedské vztahy na všech úrovních.
 9. ch) podporovat společné cíle v rámci EBCU ( Evropská unie pivních spotřebitelů )

Část III.

Vedlejší činnost spolku.

Čl. 4

Vedle hlavních činností může spolek vyvíjet též i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podstatě hlavní činností nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z této činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Část IV.

Členství, vznik a zánik členství.

Čl. 5

Vznik členství.

1) Členství ve spolku vzniká splněním podmínek daných zákonem a těmito stanovami. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18ti let nebo právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku právnických osob, které souhlasí s posláním spolku a přistoupí ke stanovám.

2) Členství vzniká doručením písemné nebo elektronické přihlášky do sídla spolku a její akceptací.

3) Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození, adresa bydliště, kontaktní údaje (telefon, e-mail ), souhlas se stanovami a vnitřními předpisy spolku stvrzený podpisem přihlašovaného a datem podání přihlášky. Součástí přihlášky musí být fotografie pasového formátu.

4) Podmínkou členství je zaplacení vstupního poplatku v hotovosti či na účet spolku. O výši spolku rozhoduje členská schůze.

Čl. 6

Zánik členství.

Členství ve spolku zaniká:

– oznámení člena o ukončení členství

– úmrtím člena ( zrušení právnické osoby )

– vyloučením člena pro hrubé nebo opakované porušování stanov nebo pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin spáchaný proti spolku

– proti vyloučení má člen právo se odvolat ke kontrolní komisi

– zánikem spolku a ukončením jeho likvidace

Část V.

Členská práva a povinnosti.

Čl. 7

Člen spolku má právo zejména:

– aktivně se účastnit na činnosti spolku a využívat služeb a výhod, které spolek členům poskytuje

– účastnit se jednání a rozhodování členské schůze i prostřednictvím zvolených delegátů

– volit a být volen do orgánů spolku, má-li plnou způsobilost k právním úkonům

– předkládat k projednávání návrhy a připomínky a vyžadovat odpověď

– být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření

Čl. 8

Člen spolku je povinen zejména:

– bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a vnitřní předpisy spolku, pokyny orgánů spolku

– vždy hájit oprávněné zájmy spolku

– plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či jednostranným příslibem

– vystupovat na veřejnosti jménem spolku tak, aby naplňoval programové cíle spolku

– oznamovat orgánům spolku včas změny týkající se člena, které jsou podstatné pro vedení členské evidence

– reprezentovat spolek na venek tak, že dodržuje obecně závazné právní předpisy, jednat v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržovat zásady slušného chování a jednání fair play

Čl. 8

Členská evidence.

1) Spolek vede evidenci všech svých členů. Do evidence se zapisuje jméno a příjmení po př. akademický titul, adresa bydliště, rok narození, telefonické popř. e-mailové spojení a přidělené evidenční číslo ( číslo čl. průkazu ).

2) Předseda spolku umožní každému, kdo prokáže oprávněný zájem, aby do evidence nahlédl, člen spolku má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství.

3) Při nakládání s osobními údaji členů je vedení spolku povinno se řídit ustanovením platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Část VI.

Organizační struktura a orgány spolku.

Čl. 9

Organizační struktura spolku se skládá:

– Shromáždění delegátů

– Pivní sněm

– jednotlivý člen

Orgány spolku:

– Shromáždění delegátů

– Pivní sněm

– předseda, místopředseda

– Kontrolní komise

Čl. 10

Shromáždění delegátů.

1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořeno delegáty zvolenými dle vnitřních předpisů spolku.

2) Shromáždění delegátů se schází jednou za rok.

3) Zasedání Shromáždění delegátů svolává Pivní sněm.

4) Shromáždění delegátů je usnášeníschopné pokud je přítomno tolik delegátů, kteří zastupují nadpoloviční většinu členů. Rozhoduje většinou hlasů. Není-li Shromáždění delegátů schopno se usnášet, koná se třicet minut po plánovaném začátku Náhradní shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění delegátů je schopno se usnášet bez ohledu na počet přítomných delegátů většinou hlasů.

5) Shromáždění delegátů:

– volí na pětileté období členy Pivního sněmu

– volí na pětileté období předsedu a členy Kontrolní komisi popř. tyto odvolává z funkcí

– schvaluje hlavní směry činnosti spolku ( plán činnosti )

– schvaluje správu Pivního sněmu, činnosti a správu o hospodaření za předcházející období

– bere na vědomí zprávu Kontrolní komise

– stanovuje výši vstupního poplatku a členských příspěvků

– schvaluje rozpočet spolku na příští období

– schvaluje a mění stanovy spolku

– rozhoduje o zrušení a zániku spolku

6) Z každého jednání Shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

– datum a místo jednání

– přijatá usnesení

– výsledky hlasování

– podpisy zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

Přílohy zápisu tvoří seznam účastníků Shromáždění delegátů

Čl. 11

Pivní sněm.

1) Pivní sněm je statutární orgán spolku, jemuž přísluší:

 1. a) zastupovat spolek navenek
 2. b) svolávat Shromáždění delegátů
 3. c) realizovat plán práce spolku
 4. d) řídit činnost orgánů spolku
 5. e) hospodařit s majetkem dle schváleného rozpočtu
 6. f) zabývá se stížnostmi a podněty členů spolku
 7. g) spolupracovat se všemi subjekty podobného zaměření
 8. h) plnit usnesení Shromáždění delegátů a odpovídat jí za svou                              činnost

2) Pivní sněm má jedenáct členů, kteří volí ze svých členů předsedu a místopředsedu sněmu.

3) Za pivní sněm jedná navenek jeho předseda popř. místopředseda.

4) Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

5) V období mezi Shromážděním delegátů vykonává Pivní sněm jeho pravomoci.

6) Pivní sněm se schází dle potřeby, pro platnost usnesení Pivního sněmu se vyžaduje jeho řádné svolání, přítomnost nadpolovičního počtu jeho členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

7) Schůzi Pivního sněmu svolává a řídí předseda nebo místopředseda sněmu.

8) Z každé schůze Pivního sněmu se pořizuje zápis.

Čl. 12

Kontrolní komise.

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku a projednávat stížnosti jeho členů. Je nezávislá na ostatních orgánech spolku. Kontrolní komise má tři členy volené na období pěti let. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Kontrolní komise se vyjadřuje k hospodaření spolku, upozorňuje na jeho nedostatky Pivní sněm a vyžaduje zjednání nápravy. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od Pivního sněmu spolku jakékoliv informace o hospodaření spolku. Pivní sněm spolku je povinen oznámit Kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření spolku. Kontrolní komise řeší spory mezi členy orgány spolku. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně 1x za rok. Kontrolní komisi svolává a řídí předseda nebo místopředseda. Pro platnost usnesení Kontrolní komise se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů Kontrolní komise a souhlas nadpoloviční většiny členů Kontrolní komise. Z každé schůze Kontrolní komise se pořizuje zápis.

Čl. 13

Předseda spolku.

1) Předseda spolku je monokratickým statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku. Předsedou může být pouze fyzická osoba plně svéprávná.

2) Funkční období předsedy je pětileté, umožňuje se opětovné zvolení.

3) Předseda spolku zejména:

 1. a) řídí činnost spolku, zastupuje a reprezentuje spolek navenek
 2. b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení Shromáždění                                                         delegátů
 3. c) v součinnosti s Pivním sněmem sestavuje a navrhuje rozpočet     spolku a předkládá ho ke schválení Shromáždění delegátů
 4. d) svolává Shromáždění delegátů

4) Funkční období předsedy zaniká:

 1. a) jeho písemnou rezignací adresovanou Pivnímu sněmu
 2. b) úmrtím
 3. c) odvoláním Shromážděním delegátů
 4. d) uplynutím funkčního období

Čl. 14

Společná ustanovení pro volené orgány spolku.

Do orgánů spolku mohou být voleni jen členové spolku, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům. Členové orgánů spolku mohou být voleni opětovně. Volby do všech volených orgánů jsou tajné. Orgány spolku mohou jednat jen o záležitostech, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti. Členové orgánů spolku jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí spolku škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanoveném zákonem.

Funkce člena Pivního sněmu a člena Kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před ukončením funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil.

Člen orgánů spolku, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem prokazatelného odstoupení. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl.

Část VII.

Hospodaření spolku.

Čl.14

Kapitálový fond.

Kapitálový fond se vytváří:

1) Z poskytnutých sponzorských příspěvků od právnických nebo fyzických osob.

2) Z členských příspěvků Shromáždění delegátů.

3) Z propagační činnosti, konané na základě platných smluv.

4) Nevýdělečnou činností spolku.

Fond se používá:

1) Na financování akcí a činnosti spolku.

2) Na provoz kanceláří spolku.

3) Na telekomunikační poplatky a internet, využívané pro činnost spolku.

4) Na náhrady cestovného členům spolku při účasti na akcích spolku nebo při jejich zajišťování.

5) Na výdaje spojené s administrativou spolku.

6) Na reprezentační fondy orgánu spolku.

Další způsob tvorby a použití kapitálového fondu může stanovit Pivní sněm spolku.

Část VIII.

Závěrečná ustanovení.

Čl. 15

Likvidace spolku.

Spolek lze zrušit:

1) Usnesením Shromáždění delegátů.

2) Rozhodnutím soudu.

Spolek zaniká zrušením registrace dle zákona. O rozhodnutí Shromáždění delegátů o zrušení musí být pořízen zápis. Průběh zrušení a likvidace upravuje platný právní řád ČR. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platným právním řádem ČR.

Čl. 16

Účinnost

Tyto stanovy byly přijaty dne 6.12.2016 a nabývají účinnosti dnem zaregistrování dle zákona.

Stanovy budou uloženy v sídle spolku v plném znění.

Poznámka: Nové stanovy nabyly právní účinnosti dne 3.6.2017